Podmienky a ustanovenia

Podmienky a ustanovenia

AEG

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE INTERNETOVÝ A TELEFONICKÝ PREDAJ

(ZMLUVY UZATVORENÉ NA DIAĽKU)

1. VŠEOBECNÉ

1.1 Tieto podmienky (ďalej len “Podmienky”) sa vzťahujú na Vaše objednávky originálnych náhradných dielov, spotrebného tovaru a príslušenstva z web stránky www.aeg.sk/shop(ďalej len „web stránka“) alebo prostredníctvom telefonického predaja (Zmluvy na diaľku), na územie Slovenskej republiky (ďalej len „Produkty” alebo v jednotnom čísle „Produkt“), ponúkané nami, spoločnosťou:

Electrolux s.r.o.

so sídlom: Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

IČO: 52 542 319

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 139430/B

DIČ: 2121068213

IČ DPH: SK2121068213

telefón: +421 232 141 303, email: zakaznicke.centrum@aeg.sk,

orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave

(ďalej len „AEG“ alebo „my“)

a sú považované za neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, na základe ktorej sa my ako predávajúci zaväzujeme predať Vám ako kupujúcemu Produkt (ďalej len “kúpna zmluva”). Objednávka Produktov, pri ktorých sa požaduje dodanie mimo územia SR, nie je možná. Pre objednávky a predaj v iných krajinách ako Slovenská republika odporúčame použiť web stránku www.aeg.com/shop.

1.2 Podmienky, za ktorých sa Produkty na tejto web stránke ponúkajú na predaj sú uvedené nižšie. Označením políčka “Prečítal som si a súhlasím” uvedenom na objednávkovom formulári a podaním objednávky vyjadrujete súhlas s tým, že ste viazaný týmito Podmienkami. Ak sa rozhodnete uskutočniť objednávku cez telefón, predpokladá sa, že vytočením príslušného telefónneho čísla vyjadrujete súhlas s tým, že ste viazaný týmito Podmienkami.

1.3 Vyhradzujeme si právo na zmenu Podmienok, a to kedykoľvek a bez oznámenia. Táto zmena nebude mať žiadny vplyv na objednávky, ktoré boli uskutočnené ešte v čase pred zverejnením takýchto zmenených Podmienok na web stránke.

1.4 V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok ohľadom Podmienok, kúpnej zmluvy, oznámení o odstúpení, zrušení objednávky, sťažností, reklamácií, vrátenia Produktu alebo platieb, alebo iných otázok týkajúcich sa Vášho vzťahu s nami vzniknutého v tejto súvislosti nás prosím kontaktujte na kontaktných údajoch špecifikovaných vyššie.

1.5 Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami platí, že nenamietate proti použitiu web stránky alebo telefónu ako prostriedkov komunikácie pre predaj Produktov a súhlasíte s ich použitím na tento účel.

1.6 Dodávka Produktov prostredníctvom nášho internetového obchodu pozostáva z prijatia objednávky, splnenia objednávky a zhodnotenia transakcie uskutočnenej cez internetový obchod po splnení objednávky. Po uskutočnení dodávky Vás budeme my a/ alebo naši servisní a spolupracujúci partneri kontaktovať prostredníctvom e-mailu s dotazníkom. Následné zhodnotenie je integrálnou súčasťou našej dodávky s cieľom zabezpečiť, aby dodávacia služba spĺňala všetky relevantné požiadavky a aby bolo možné podniknúť nápravné opatrenia v prípade, že tak uznáme za vhodné na základe spätnej väzby od Vás. Osobné údaje prijaté od Vás v súvislosti s Vašou objednávkou budú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov spracované za účelom zhodnotenia transakcie cez internetový obchod po splnení objednávky, na čo prijatím týchto Podmienok dávate súhlas.

2. OBJEDNÁVANIE A UZATVÁRANIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Kúpna zmluva je uzatvorená momentom, kedy z našej strany obdržíte záväznú akceptáciu Vašej objednávky uskutočnenej buď vyplnením objednávkového formulára na web stránke alebo telefonicky na tel. číslach AEG+421 232 141 303.

2.2 Záväzná akceptácia objednávky prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom telefónu je potvrdením prijatia Vašej objednávky z našej strany.

2.3 Záväzná akceptácia objednávky obsahuje najmä: údaje o názve a špecifikácii Produktu, informácie o cene Produktu a/alebo ďalších službách, platobné podmienky, určenie dodacej lehoty a miesta kde má byť Produkt doručený vrátane informácie o cene, podmienkach a spôsobe dodania Produktu na určené miesto dodania, informácie o možnosti odstúpenia, informácie o nás (obchodné meno, sídlo, IČO, registrácia v obchodnom registri) a osobitné číslo objednávky, ktoré sa bude uvádzať pri každej komunikácii s nami v súvislosti s touto záležitosťou.

2.4 Všetky Produkty sú dodávané na základe dostupnosti. V prípade nedostupnosti objednaného Produktu Vás budeme kontaktovať e-mailom, faxom, telefonicky alebo poštou bez zbytočného odkladu.

2.5 Dbáme o čo najhodnovernejšie zobrazenie, čo do kvality publikovaných obrázkov Produktov zverejnených na web stránke, no dovoľujeme si Vás upozorniť, že objednaný Produkt sa môže vo farbe, prip. dizajne od zobrazenia, ktoré je umiestnené na web stránke, líšiť.

2.6 Sme viazaní ponukou zobrazenou na web stránke internetového obchodu (vrátane cien), a to po celý čas zobrazenia tejto ponuky na web stránke.

3. DODÁVANIE

3.1 Objednané Produkty budú dodané v originálnom prevedení na adresu, ktorú uvediete pri zadávaní objednávky. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Produkty nedoručujeme mimo územia Slovenskej republiky. Vyhradzujeme si právo na drobné technické zmeny, ktoré nebudú mať vplyv na funkčnosť Produktu.

3.2 Okrem zaplatenia zodpovedajúce ceny objednaného produktu (ov) môže byť od zákazníka požadovať tiež zaplatenie poplatku za dodanie a pri platbe na dobierku tiež doběrečné. Všetky ceny sú účtované vrátane DPH.
3.2.2 Ak zákazník v jednom elektronickom objednávkovom formulári objedná produkt (y) v súhrnnej cene vrátane DPH vyšší ako je stanovený limit pre dodanie zdarma, žiadny poplatok za dodanie mu nebude účtovaný.

3.3 V prípade že objednaný Produkt nebude dostupný v objednanom množstve, budeme Vás o tom informovať, pričom sa môžete rozhodnúť či daný Produkt budete chcieť dodať v menšom množstve alebo zrušiť objednávku. Objednanie menšieho množstva bude považované za novú objednávku.

3.4 Prosíme berte na vedomie, že sme na základe vlastného uváženia oprávnení rozhodnúť o čiastočnom dodaní Produktu. V takomto prípade nebudete znášať dodatočné náklady, ale budete platiť len za jedno dodanie.

4. CENY A NÁKLADY ZA DODANIE

4.1 Všetky ceny zverejnené na web stránke alebo poskytnuté prostredníctvom telefónu sú uvádzané v eurách, vrátane DPH, avšak bez cla, odvodov a nákladov za dodanie (ak také sú), ktoré sa takisto zaväzujete uhradiť.

4.2 Clá, odvody a náklady za dodanie sa môžu z času na čas meniť, preto tieto náklady budú kalkulované osobitne a aj osobitne uvedené na web stránke alebo poskytnuté prostredníctvom telefónu pri zadávaní objednávky. Suma uvedená v objednávkovom formulári ako suma spolu bude zahŕňať celkovú sumu za objednané Produkty.

4.3 Prijatím týchto Podmienok súhlasíte s úhradou akýchkoľvek dodatočných dodacích/manipulačných nákladov spôsobených v dôsledku chybného prijatia alebo vyzdvihnutia Produktov v súlade s dohodnutými podmienkami pre doručovanie.

4.4 Poplatok za dodanie tovaru na dobierku je 5,28€ vrátane DPH. Poplatok za dodanie tovaru pri platbe vopred je 3,90€ vrátane DPH. Pri objednávke nad 60€ je dodanie tovaru zdarma.

5. PLATBA

5.1 Za Produkty je možné platiť spôsobmi uvádzanými na web stránke ku dňu, kedy uskutočňujete objednávku alebo v prípade telefonickej objednávky spôsobmi, ktoré Vám budú ponúknuté operátorom.

5.2 Poskytujeme bezpečnú online platbu s podporou externého poskytovateľa, a aby ste vždy mali najvyšší stupeň ochrany, sú detaily o Vašich platbách ihneď po ich zadaní automaticky zakódované.

5.3 V prípade platby kreditnou kartou musia byť detaily kreditnej karty poskytnuté pri zadávaní objednávky. Platba kreditnou kartou, ktorú použijete, bude zúčtovaná po potvrdení prijatia objednávky. Týmto zároveň potvrdzujete, že ste oprávnený k použitiu tejto platobnej karty pri nákupe Produktov.

5.4 Prosím, berte na vedomie, že pokiaľ vznikne podozrenie na podvod, vyhradzujeme si právo na zrušenie príslušnej transakcie.

6. PRÁVO NA ODSTÚPENIE, ZÁRUKA, POŠKODENÉ A/ALEBO VADNÉ PRODUKTY

Právo na odstúpenie od zmluvy

6.1 Bez udania dôvodu ste oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy až do 14 pracovných dní od obdržania Produktu. Ďalšie práva vyplývajúce z ustanovení § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), zostávajú nedotknuté. Prosíme berte na vedomie, že odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodov špecifikovaných v ust. § 12 ods. 5 Zákona nie je možné.

6.2 V prípade uskutočnenia akýchkoľvek platieb v spojení s kúpou Produktu, budú tieto našou spoločnosťou na základe Vášho odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.1 vyššie vrátené v čo najkratšom čase, najneskôr však do pätnástich (15) dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Avšak, ak Produkt plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady na jeho vrátenie znášate Vy.

6.3 Odporúčame Vám, aby ste nás pred vrátením Produktu kontaktovali, aby sme mohli zaistiť, že budete mať tie najlepšie informácie o tom, ako sa uskutoční vrátenie peňazí. Ak nebudú dodržané všetky adekvátne kroky, aby mohol byť Produkt vrátený v podstatne nezmenenom stave aký pôvodne mal (vrátane pôvodného balenia), Vaše právo na odstúpenie od príslušnej kúpnej zmluvy podľa bodu

6.1 vyššie môže byť spochybnené. To neplatí, ak sa stav Produktu zhoršil v dôsledku (a) Vášho nevyhnutného zásahu pri vykonaní obhliadky produktu alebo (b) okolností, ktoré ste sami nespôsobili. V každom prípade Vám vždy odporúčame uskutočniť adekvátne a primerané kroky, pre zachovanie Produktu a dohliadnuť na to, aby nám bol Produkt bezpečne vrátený.

6.4 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.1 vyššie nie je možné uplatniť v prípade Produktov ktoré sú uzavreté a ich uzáver bol porušený.

6.5 Prosím berte na vedomie, že Vaše právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy vyplývajúce z príslušných právnych predpisov iných než je uvedené v bode 6.1 vyššie nie je dotknuté. Podmienky postupu odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý musí byť dodržaný, vrátane lehôt, sa spravujú príslušnými právnymi predpismi, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo kúpnej zmluve uvedené inak.

6.6 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť uskutočnené v písomnej forme (napr. list, fax alebo email) a pre dodržanie lehôt je postačujúce včasné a preukázateľné doručenie oznámenia o odstúpení na adresu, fax alebo email uvedený vyššie v týchto Podmienkach.

Záruka

6.7 Záručná doba vzťahujúca sa na produkty je 24 mesiacov a začína plynúť od doručenia Produktu. V prípade použitých Produktov je dĺžka záručnej doby 12 mesiacov. Akýkoľvek nárok vyplývajúci zo zodpovednosti za vady Produktov zaniká, pokiaľ nebol uplatnený počas záručnej doby.

Poškodené alebo vadné Produkty

6.8 Okrem práva odstúpiť od kúpnej zmluvy, je možné tiež uplatniť určité nápravné prostriedky v prípade, že zistíte, že Váš Produkt je poškodený alebo vadný. V takomto prípade nás prosím kontaktujte a riaďte sa nižšie uvedenými postupmi.

6.9 Akékoľvek poškodenie Produktu spôsobené počas prepravy alebo údajné vady Produktu nám musia byť bezodkladne písomne oznámené na adresu, fax alebo e-mail uvádzané vyššie.

6.10 Vady Produktu nám musia byť oznámené bez zbytočného odkladu a v každom prípade pred uplynutím záručnej doby.

6.11 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

6.12 Ak ide o vadu Produktu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol užívať ako vec bez vady, ste oprávnený požadovať výmenu Produktu alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny.

6.13 Ďalšie práva týkajúce sa záruky, škody alebo vád Produktov, sťažností a reklamácií, spôsob uplatnenia týchto práv a ďalšie podmienky upravujúce vyššie uvedené záležitosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov nie sú dotknuté týmito Podmienkami, pokiaľ nie je uvedené inak alebo pokiaľ nie je uvedené inak v kúpnej zmluve.

6.14 Ak sa bude poškodený alebo vadný Produkt opravovať, akceptujete a súhlasíte s tým, že oprava Produktu bude uskutočnená v rámci lehôt rozumne určených podnikateľom uskutočňujúcim opravu (osobitne pre každý prípad), berúc do úvahy povahu Produktu a opravy a ďalších skutočností, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť proces opravy Produktu. Ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov nie sú týmto dotknuté.

7. INŠTALÁCIA A POUŽITIE

7.1 Náhradné diely, príslušenstvo a spotrebný tovar zakúpené prostredníctvom tohto internetového obchodu musia byť vždy inštalované a používané podľa príslušného Užívateľského manuálu a Inštalačného sprievodcu pre relevantný spotrebič, ktorého inštaláciu a použitie zamýšľate. Pre získanie príslušného návodu k relevantnému spotrebiču použite našu internetovú stránku http://www.aeg.sk/Support/.

7.2 Ste zodpovedný za riadnu inštaláciu a používanie Produktov zakúpených prostredníctvom tohto internetového obchodu. Berte prosím na vedomie, že určité Produkty si vyžadujú inštaláciu oprávneným, kvalifikovaným a profesionálnym odborníkom, aby sa predišlo riziku štrukturálneho poškodenia a/alebo fyzického zranenia. Takýto postup je zvlášť dôležitý pre riadnu inštaláciu, použitie a údržbu plynových komponentov, elektrických komponentov, inštalatérskych dielov a vodných komponentov. Pre zachovanie správneho postupu si vždy prečítajte inštrukcie uvedené na obale Produktu, ktorý ste si objednali a/alebo relevantný Užívateľský manuál a Inštalačného sprievodcu AEG.

7.3 Nenesieme žiadnu zodpovednosť za vady spôsobené (a) použitím Produktu na iný účel alebo nesprávnym zaobchádzaním s Produktom, (b) použitím a inštaláciou Produktu v kombinácii so spotrebičmi, pre ktoré Produkt nebol určený alebo (c) nesprávnou inštaláciou. Berte prosím na vedomie, že použitie alebo inštalácia, ktoré nie sú uskutočnené požadovaným spôsobom Vám môžu privodiť nebezpečenstvo.

8. SERVIS A ÚDRŽBA

V prípade špecifických otázok týkajúcich sa servisu spotrebičov AEG, ku ktorým ste si objednali náhradné diely alebo príslušenstvo Vás odkazujeme na užívateľský manuál. Okrem toho môžete ešte priamo kontaktovať servisné centrum AEG, ako je uvedené na našej internetovej stránke http://www.aeg.sk/Support/Service-Centers/.

9. VYŠŠIA MOC

Nezodpovedáme za akékoľvek neplnenie alebo oneskorenie plnenia objednávky v rozsahu, v akom takéto neplnenie alebo oneskorenie bolo spôsobené, priamo alebo nepriamo, okolnosťami, ktoré sú mimo sféry nášho vplyvu a ktorým nemohlo byť ani pri vynaložení primeraných opatrení zabránené.

10. PLATNÉ PRÁVO A PRÁVOMOC

Tieto Podmienky a kúpna zmluva upravujúca predaj Produktov a ďalšie vzťahy medzi nami v tejto súvislosti vznikajúce sa riadia Slovenským právom, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a Zákonom. Akýkoľvek spor, ktorý vznikol alebo vznikne z alebo v súvislosti s kúpou Produktu ako je upravená v týchto Podmienkach majú právomoc rozhodnúť súdy Slovenskej republiky. Avšak práva spotrebiteľov, ktoré im v súvislosti s vyššie uvedeným vyplývajú z príslušných právnych predpisov týmto nie sú dotknuté.

11. VYHLÁSENIA

Akceptovaním týchto Podmienok súhlasíte a potvrdzujete, že:

(i) Vám boli poskytnuté všetky informácie v zmysle ust. § 10 odseku 4 Zákona; a

(ii) ste boli riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie ako aj o ďalších záležitostiach uvedených v ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 V prípade rozporu medzi týmito Podmienkami a kúpnou zmluvou, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

12.2 Tieto Podmienky sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade rozporu má prednosť slovenská jazyková verzia.12.3 Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na web stránke.

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1  Potvrdením súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti AEG pre náhradné diely, súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje ( e-mailová adresa a telefonický kontakt ) budú poskytnuté prepravnej spoločnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. ( ďalej len GLS ) Průmyslová 1, 586 01  Jihlava, ktorá používa službu FlexDelivery-Service ( kontaktovanie zákazníka pre zlepšenie dodania objednaného tovaru). Odvolať tento súhlas je možné kontaktovaním miestneho zastúpenia spoločnosti Electrolux/AEG Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04  Bratislava.

 

Chat